งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 (4 ตุลาคม 2560)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณารางวัลฯ ปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08:00-13:30 น. ณ ห้อง   แกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1) รางวัลประเภทต่างๆ 

2) ลำดับการรับรางวัล

3) การรับเงินรางวัลส่วนงาน

หมายเหตุ: กรณีมอบหมายผู้รับเงินรางวัลแทน ต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงในการรับเงินรางวัล ดังนี้

  1. ใบมอบฉันทะ
  2. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มอบ พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐของผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ