มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดอบรมทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “หลักการเขียนขอทุนวิจัยภายนอก” โดย รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อาคารกมล ชูทรัพย์ โดยการอบรมในครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-432-6101 ต่อ 4710,4712