การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขาและโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมและห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุน นำเสนอผลผลิต/ผลลัพธ์จากการวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รายละเอียดกิจกรรม

หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 5547 ภายใน 1457 ต่อ 23

ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

หมายเหตุ ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย/ตัวแทนนำเสนอผลงานวิจัย ที่ตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแล้ว ถือเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ