เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” 13 ก.ย. 60

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกอบด้วย

  1. กำหนดการ
  2. ประวัติ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
  3. ประวัติวิทยากร รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
  4. เอกสารประกอบการบรรยาย(ถ้ามี)