บรรยาย “การจัดทำข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม” เสนอของบฯ ประจำปี 2562

วันที่ 11 กันยายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก. กล่าวเปิด การบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัยบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2562 วิทยากรโดย คุณสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบข้อมูล มีโอกาสได้สอบถามข้อมูลที่จำเป็น และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ