ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2

“ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2”
ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560
ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ

โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) หน่วยงานเครือข่ายบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และผลงานที่อยู่ในคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) ที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ ผลงานที่มีการใช้ประโยชน์แล้ว นำเสนอให้ผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Link : รายละเอียดงาน