ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “การจัดทําข้อเสนอการวิจัยบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณประจําปี 2562 (งบวิจัยปีงบประมาณ 2562)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อเสนอการวิจัยบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562” ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา พุทธโกษา ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การบรรยาย และตอบข้อซักถาม เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูล และใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของวิทยาเขต จะดำเนินการด้วยระบบถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกล

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร: ณ ห้องอิทนิลน้ำ ชั้น 2 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตศรีราชา: ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาเขตกำแพงแสน: ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ดังช่องทางต่อไปนี้ (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

  1. ลงทะเบียนทันทีที่  website
  2. ส่งแบบลงทะเบียน ทาง Fax. 02-561-1985 หรือส่ง email:  sopida.c@ku.th
  3. Scan QR code

 

 

 

 

 

4.  แบบสำรวจแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
Link : กรอกข้อมูลแบบสำรวจ  หรือ Scan QR Code

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-5547 ต่อ 22