มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/ สอบถามโทร. 034 534030 ต่อ 211