สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา/โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ นำเสนอผลผลิต/ผลลัพธ์จากการวิจัย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย ท่านใดประสงค์ที่จะแสดงผลงาน/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลผลิต/ผลลัพธ์จากงานวิจัย (เพิ่มเติม) ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล์ ruttanapn@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้จัดเตรียมการนำเสนอและแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

การตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยเลือกเพียง 1 ช่องทางดังต่อไปนี้

หมายเหตุ หากไม่มีการตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยภายในวันที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรูปแบบการนำเสนอตามความเหมาะสม

การจัดเตรียมผลงานวิจัย

ข้อกำหนดการจัดเตรียมผลงานวิจัยเพื่อรวบรวมและจัดทำหนังสือรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. บทคัดย่อเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตั้งขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) ทั้ง 4 ด้าน
 2. การเขียนบทคัดย่อจะต้องให้อยู่ในย่อหน้าเดียว พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ระยะระหว่างบรรทัด (Line spacing) กำหนดเป็น 1 เท่า ตั้งค่าก่อนและหลัง (Spacing) เป็น 0 pt ตามแบบฟอร์ม
 3. บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 0.5 นิ้ว หรือ 1.27 เซนติเมตร (1 Tab)
 4. ชื่อวิทยาศาสตร์ต้องพิมพ์ตัวเอนตามหลักวิชาการ
 5. ระบุความสำคัญของปัญหา วิธีวิจัย ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย และสรุปภาพรวมของงานวิจัย
 6. ใส่คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3-5 คำ เรียงตามตัวอักษร (TH SarabunPSK, 16 pt)
  การส่งผลงานวิจัย

ส่งไฟล์บทคัดย่อไปยังอีเมล์ ruttanapn@gmail.com หรือ rdirpe@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้ เนื้อหาทุกส่วนภายในหนังสือรวมบทคัดยอไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้

การนำเสนอผลงานวิจัย

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

 1. ระยะเวลาในการเสนอเรื่องละไม่เกิน 5 นาที
 2. เนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ประกอบด้วย ความสำคัญหรือที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลและวิจารณ์ สรุปและเสนอแนะ
 3. ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือ Adobe Reader (PDF)
 4. กรณีที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้ ขอความกรุณามอบหมายตัวแทนนำเสนอผลงานวิจัยตามวันและเวลาที่กำหนด

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 1. โปสเตอร์แนวตั้งขนาด ความกว้าง 60 ซม. ความสูง 90 – 120 ซม. เนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจน มีภาพประกอบตามความเหมาะสม
 2. เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
 3. ขอให้หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ/ตัวแทน อยู่ประจำที่โปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมทั้งตอบข้อซักถามผู้เยี่ยมชม/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงเวลาที่กำหนด
 4. เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
 • ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชื่อโครงการ
 • ชื่อ – สกุล หน่วยงานที่สังกัด
 • บทคัดย่อ
 • ความสำคัญหรือที่มาของการวิจัย
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีวิจัย
 • ผลและวิจารณ์
 • สรุปและเสนอแนะ (ผลผลิต และผลลัพทธ์/ผลกระทบที่ได้ และแผนการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
 • ระบุกิตติกรรมประกาศ “โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

กำหนดติดโปสเตอร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป และก่อนเวลา 08:00 น. ของวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

การรับคืนโปสเตอร์ ติดต่อที่ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการโปสเตอร์คงค้าง และจะขอดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ดาวน์โหลดคำแนะนำในการจัดเตรียมการนำเสนอผลงานวิจัย

 

ตรวจสอบสถานะการส่งผลงานวิจัย

ตรวจสอบสถานะการส่งผลงานวิจัย ประเภทชุดโครงการวิจัย