โรงงานยาสูบ ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561

วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ในกรอบการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2560 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2109