การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กวาวเครือ)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจ้งกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนที่ 103 ก หน้า 3 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 และมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา ในการนี้จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบต่อไปนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 [Download]
 • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [Download]
 • แบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้ายกวาวเครือ ภท.3 [Download]
 • แบบแจ้งการปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัย หรือส่งออก การจำหน่าย หรือแปรรูป เพื่อการค้า ภท.4 [Download]
 • บัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษาหรือการขนย้ายกวาวเครือ [Download]
 • กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559 [Download]
 • ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2560 [Download]
  • ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม แบบ ภท.9
  • ใบอนุญาตให้จำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า แบบ ภท.10
  • แบบคำขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า แบบ ภท.11
  • แบบคำขอต่ออายุการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ภท.12
  • แบบคำขอรับใบแทนอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ภท.13