โปรแกรมคำนวณเงินออมขั้นต่ำเพื่อวัยเกษียณ

การวางแผนการออมขั้นต่ำด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพื่อเตรียมพร้อมการเกษียณอย่างยั่งยืน  เข้าใจเป้าหมายการออม เข้าถึงการใช้โปรแกรมได้ง่าย

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมในการวางแผนการออมเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญ ทั้งในระดับบุคคล และในระดับภาครัฐ

 

ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน  จากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคำนวณประมาณการสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของระบบการออมแบบสวัสดิการจากนายจ้าง (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) เป็นผลลัพธ์หนึ่งของโครงการงานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน(วัยสูงอายุ) ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้งบประมาณส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในลักษณะบูรณาการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรมสามารถคำนวณเงินก้อนขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมี คือประมาณเงินก้อนขั้นต่ำโดยอิงจากระดับค่าใช้จ่ายยามเกษียณที่คณะผู้วิจัยได้สำรวจจากผู้ที่เกษียณอายุแล้ว โดยออกแบบให้มีการกระจายทางสถิติตามอายุเพศ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยด้านสุขภาพ อัตราการตาย อายุขัยเฉลี่ย และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล จึงช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจการกำหนดเป้าหมายการออมผ่านระบบสวัสดิการจากนายจ้างได้อย่างเหมาะสม และมีการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ http://www.retirement-checkup.com 

นอกจากนี้ โปรแกรมยังให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการออมในปัจจุบันพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นไปได้ในการบรรลุระดับสินทรัพย์การออมที่พึงมีจากแผนการออมและระดับการออมในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับการออมของตนเองได้ ณ ระดับผลตอบแทนที่ต้องการและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โปรแกรมคำนวณประมาณการสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของระบบการออมแบบสวัสดิการจากนายจ้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านมนุษย์และสังคม ประเภทบุคลากรซีเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา  สนใจทดลองใช้โปรแกรมที่เว็บไซต์  www.retirement-checkup.com

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  : ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สื่อเผยแพร่  :     ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน