แสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองค์กรต่างๆ

ด้วยในปลายปี 2555-ปัจจุบัน มีอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้มอบรางวัลให้ ดังนี้

1) ศ.ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรมภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

081-808-6816

 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” ของ ศ.ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้เป็นเป็นผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2555
2) ผศ.ดร.วสันต์  ทองไทยภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

089-119-4817

 

ได้รับรางวัลในการประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
3) ผศ.ดร.นธกฤต  วันต๊ะเมล์ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์081-446-0412 ได้รับรางวัลในการประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี พ.ศ.2555 โดยได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย
4) ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลในการประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงาน KU-AF2: คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน ((มอบ นายธนภูมิ  มณีบุญ นักวิจัย ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. หนึ่งในทีมวิจัยรับแทน 089-717-7465)
5) ดร.มนตรี  สว่างพฤกษ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์

088-507-7448

 

ได้รับรางวัลในการประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 โดยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงาน ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ “กราฟีน”
DSC_0200DSC_0173

DSC_0176

DSC_0179

DSC_0181