สวพ.มก.จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 3/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จัดสัมมนาเครือข่าย RUN Digital Cluster ปัญหาการสร้างผลกระทบให้ประเทศจากแนวคิดเชิง Digital ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ

-โจทย์วิจัยด้านดิจิทัลที่ผ่านมา และที่จำเป็นต่อประเทศในอนาคต โดย ดร.ยรรยง เต็งอำนวย

-แนวทางกำหนดความร่วมมือในการทำงานร่วมของกลุ่ม RUN Digital Cluster โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

-Weaken link ในงานวิจัยไทย โดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

-การวิจัยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

ณ ห้องกินรี 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมหารือการดำเนินงาน Digital Cluster ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.