หุ่นจำลองยางพารา สื่อการเรียนการสอน

นักวิจัยมก.ผลิตหุ่นจำลองจากยางพารา เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ประหยัดเพื่อการศึกษาไทย

สื่อการสอนในรูปหุ่นจำลอง ส่วนใหญ่ผลิตจากสารสังเคราะห์จำพวกเรซิ่น และ/หรือไฟเบอร์กลาส ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาจำหน่ายในท้องตลาดจึงค่อนข้างสูง ทำให้มีใช้กันอย่างจำกัดในสถานศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีความพยายามแก้ปัญหาการซื้อหุ่นจำลองจากต่างประเทศมาใช้ในการเรียนการสอนที่มีราคาแพงแต่มีงบประมาณจำกัด  โดยใช้วิธีการสั่งซื้อในรูปของสารสังเคราะห์จำพวกเรซิ่น เพื่อนำมาหล่อเป็นหุ่นจำลองใช้เอง วิธีการดังกล่าวแม้จะช่วยลดงบประมาณในการซื้อหุ่นจำลองจากต่างประเทศได้บางส่วน แต่ก็ยังต้องสั่งซื้อวัตถุดิบสังเคราะห์จำพวกเรซิ่นจากต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองจากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์และสัตวแพทย์ โดยใช้หลักการที่น้ำยางพาราสามารถคงรูปอยู่ได้เช่นเดียวกับเรซิ่นหรือไฟเบอร์กลาส ปฏิกิริยาคงรูป (Vilcanization) ทำให้ยางเปลี่ยนสภาพจากอ่อนเหนียวไปเป็นก้อนยางคงรูป ด้วยระบบการใช้กำมะถัน ตามสูตรน้ำยางผสม KU-NR 60 เริ่มจากการสร้างต้นแบบจากการปั้น จากนั้นทำเบ้าแม่พิมพ์ หล่อชิ้นงาน พร้อมใส่สารแต่งกลิ่น ทาสีตกแต่งชิ้นงาน  นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพเหมาะสม เช่นมีน้ำหนักเบา มีความนุ่ม และมีความยืดหยุ่นเสมือนอวัยวะจริง มีความคงทน ตกไม่แตกหัก ตลอดจนความเรียบเนียนของพื้นผิว สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และราคาไม่แพง

 

การนำสารธรรมชาติยางพารามาใช้ผลิตเป็นหุ่นจำลองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนทดแทนวัสดุสารสังเคราะห์ ก่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่ง และยังสอดคล้องนโยบายรัฐที่สำคัญ 3 ประการ คือ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย และนโยบายด้านการเป็นสินค้าส่งออก และลดปริมาณการนำเข้าสารสังเคราะห์เรซิ่นและไฟเบอร์กลาสจากต่างประเทศ

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  : ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่  :     ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th

 

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ