จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน (Chula ASEAN Week) ครั้งที่ 6

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ 6 และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายภัค วีระเสถียร โทร. 02-218-3929