อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “IP Fair Pitching 2017 Winner”

รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์), อาจารย์ ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน),  ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน) และ รศ.ดร. วิน เชยชมศรี (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์) รางวัลที่ได้รับ  IP Fair Pitching 2017 Winner จากงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Innovation for Life and Better Future วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในผลงานชื่อ CoCo for Life ผงมะพร้าวน้ำหอมนวัตกรรมจาก “กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม” มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีดีให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา