มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”

มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,200 บาท) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-160-1174 ต่อ 27