ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การปรับปรุงพันธุ์และ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ครบ 10 ปี และ เพื่อสนองนโยบายในการยกระดับภาคการผลิตของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะประมง เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ (ได้แก่ คณะเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกันจัด การประชุมวิชาการ “การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Animal Genetic Improvement and Biotechnology: Moving towards Creative Economy) ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยหลากหลายสาขา อาทิ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวบาล พันธุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านนโยบายของรัฐบาล นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดการประชุมวิชาการ (click)