ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ อาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ด้านวิชาการ สกว. ประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่นักวิจัย ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ซึ่ง สกว. จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  สำหรับปี พ.ศ. 2559 มีผลงานได้รับคัดเลือกจำนวน 13 ผลงาน แบ่งตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และผลกระทบในด้านต่างๆ ได้แก่  ผลงานวิจัยเด่น 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านสาธารณะ 3) ด้านพาณิชย์ 4) ด้านชุมชนและพื้นที่  5) ด้านวิชาการ

ในโอกาสนี้มีผลงานวิจัยเด่น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค”  โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยคือ ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ด้านวิชาการ และมีเครือข่ายสถาบันร่วมวิจัยดังนี้

  1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข