สวพ.มก. มุ่งพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 และ 12 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน 43 คน เข้าร่วมนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยในหลากหลายศาสตร์ อาทิ ด้านพืช สัตว์ เคมี วิศวกรรมเคมี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์