ระบบเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ(BEBC En SAFE Life System)

ในการพัฒนาประเทศ ต้องสร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์เชิงย้อนกลับซึ่งกันและกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสองด้านที่เหลือ การวางแผนพัฒนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน มักใช้วิธีคิด ปฏิบัติ และการจัดการงบประมาณแบบแยกส่วน จึงขาดการบูรณาการหรือการเชื่อมโยงเชิงโครงสร้าง ทำให้ไม่ประหยัดในการใช้ทรัพยากรเงิน บุคลากร และเวลา  หรืออาจส่งผลกระทบขัดแย้งกันเอง เป้าหมายเพื่อบรรลุการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาจไปทำลายเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง อาจารย์พิเศษจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอนวัตกรรม “ระบบเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ์ (BEBC En SAFE Life System)” ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงปัญหาด้านพลังงาน ดินเสื่อม ความยากจน ภาวะโลกร้อนจากภาคการเกษตรที่เกิดจากการเผาขยะชีวมวล การใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงในแปลงเกษตรกรรม เป็นโครงสร้างอยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้

เบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ์ (BEBC En SAFE Life)

BEBC ย่อมาจาก Biomass to Energy and Biochar Community

En SAFE Life เป็นคำย่อและมีความหมายดังนี้

En- Energy security

S- Soil fertility

A-Agriculture sustainability

F-Food with toxic-free availability

E-Environment transparency

Lifelong happiness return possibility

คุณสมบัติ เป็นการสร้างระบบวัฒนธรรมการแปลงชีวมวลที่เสื่อมหรือเหลือทิ้งให้เป็นแก๊สหุงต้มสำหรับใช้ในครัวเรือนด้วยวิธีการแยกสลายด้วยความร้อนและได้ไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) สำหรับใช้ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ดินสำหรับสร้างชีวมวลสดใหม่เป็นวัฏจักรคืนสู่ระบบธรรมชาติอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของนวัตกรรม       

  1. ชุดเรียนรู้ตลอดชีวิตหลักสูตร BEST ACTIONS โดยแต่ละตัวอักษรคือ ชื่อกลุ่มวิชาสำหรับเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีความสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการเปลี่ยนวิธีคิดจากแยกส่วนเป็นแบบองค์รวมหรือแบบบูรณาการ
  1. เตาเบ๊บซีสำหรับผลิตแก๊สและไบโอชาร์ โดยการนำชีวมวล เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ที่ร่วงหล่น และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว เหง้ามันสำปะหลัง มาแยกสลายด้วยความร้อนได้แก๊สหุงต้ม และไบโอชาร์สำหรับปรับปรุงดินในฟาร์มและในสวนผัก เป็นการกำจัดขยะชีวมวลอย่างมีคุณค่า ในขณะเดียวกันเป็นการอนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของทรัพยากรดินมีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และทรัพยากรชีวมวลสดและเสื่อมสามารถหมุนเวียนให้ใช้ได้ตลอดกาลด้วย
  2. แบรนด์ยั่งยืน BEBC-En SAFE Life สำหรับทำการตลาดผลิตภัณฑ์เบ๊บซีเพื่อการค้าไปพร้อมๆกับการตลาดทางด้านสังคม เน้นการสร้างรายได้และการเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ให้สนใจผลิต ขาย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรดิน ความยั่งยืนด้านการเกษตร ความมั่นใจด้านอาหารปลอดสารพิษ สิ่งแวดล้อมสมดุล ลดโลกร้อน สิ่งมีชีวิตบนดินและใต้ดินมีความสุขอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ สามารถเป็นโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนให้โรงเรียน ชุมชน และครัวเรือนทั้งในชนบทและในเมือง ปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเพราะวัสดุที่ใช้ในการเริ่มต้นคือชีวมวลเสื่อมที่มีเหลือทิ้งทั่วไป

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน    :        รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง

ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :        วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง