สวพ.มก.จัดประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าว

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.