สวพ.มก.จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.” ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒฯแห่ง มก. จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ครั้งที่ 3/2560

ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นโยบายการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.