การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน

การเปิดข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน

ตามที่ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ วช. กำลังดำเนินการ ทั้งนี้ วช. ได้พิจารณาเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่ขอทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องทำการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น เข้าในระบบ NRMS ตามรูปแบบที่ วช. กำหนด เพื่อนำไปเผยแพร่ที่ห้องสมุดดิจิทัล ของ วช. และช่องทางการเผยแพร่อื่น โดยมีรายละเอียดที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จะต้องปิดโครงการโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ก่อนจะทำการปิดโครงการในระบบ NRMS

๒. แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จะต้องปิดโครงการโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS

๓. แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จะต้องปิดโครงการโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ Microsoft word file จำนวน ๑ ไฟล์ และในรูปแบบ PDF file จำนวน ๑ ไฟล์ ในระบบ NRMS

ทั้งนี้ วช. จะทำการเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หากแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่หน่วยงานไม่ประสงค์เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลที่ไม่เปิดเผยในระบบ NRMS พร้อมจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลมายัง วช. ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยหากพ้นกำหนดดังกล่าว วช. จะส่งต่อรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานการวิจัย

สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๙๓, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗