สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทำกรอบวิจัย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 23 กลุ่มเรื่อง ตามหน่วยบริหารทุน ดังนี้

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

 1. ข้าว
 2. ปาล์มน้ำมัน
 3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
 4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
 5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
 6. สัตว์เศรษฐกิจ
 7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 1. ยางพารา
 2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 3. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 4. อ้อยและน้ำตาล
 5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 6. มนุษยศาสตร์
 7. ประชาคมอาเซียน
 8. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. มันสำปะหลัง
 2. การคมนาคมขนส่งระบบราง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 1. การแพทย์และสาธารณสุข
 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 1. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. พลาสติกชีวภาพ

หมายเหตุ :

 1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ คอบช.1ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1 ย/1ด) สำหรับโครงการวิจัยย่อย และโครงการเดี่ยว โดยจัดทำข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16
 2. ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งไปแล้ว” ในระบบ NRMS) และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย ในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-27 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น หากพ้นกำหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอน สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ (สำหรับกรณีที่เป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยตามที่ระบุในแผนงาน ให้เย็บรวมกันเป็นชุด)
 3. หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ คอบช.กำหนดและยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

3.1 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นภาษาไทยต้นฉบับ จำนวน 1 ชุดส่งไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

3.2 สวพ.มก.จะดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งหน่วยบริหารทุน พร้อมข้อเสนอโครงการในข้อ 3.1 เพื่อนำเสนอรองอธิการบดีลงนาม อนุญาตให้ดำเนินการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย สำหรับวิทยาเขตบางเขน ขอให้พิมพ์ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีที่อาจารย์/นักวิจัย สังกัดวิทยาเขต ขอให้เป็นอำนาจของรองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ 20. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าตามแบบ คอบช.1ช (แผนงานวิจัย) และ/หรือ ในหัวข้อ 24. ตามแบบ คอบช.1ย/1ด (โครงการย่อย)

3.3 เมื่อลงนามแล้ว สวพ.มก.จะดำเนินการแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยดำเนินการจัดทำสำเนาเพิ่มอีกจำนวน 9 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และPDF) โดยใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 จำนวน 2 ชุด พร้อมแบบฟอร์มหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อจักได้ส่งไปยัง หน่วยบริหารทุนตามกลุ่มเรื่องที่เสนอขอรับทุน ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.  ดังนี้

 

 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 4) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 5) พืชสวน/พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 6) สัตว์เศรษฐกิจ และ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 8 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) ยางพารา 2) การบริหารจัดการท่องเที่ยว 3) โลจิกติกส์และโซ่อุปทาน 4) อ้อยและน้ำตาล 5) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 6) มนุษยศาสตร์ 7) ประชาคมอาเซียน และ 8) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) มันสำปะหลัง และ 2) การคมนาคมขนส่งระบบราง
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) การแพทย์และสาธารณสุข และ 2) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1) สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายชีวภาพ และ 4) พลาสติกชีวภาพ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : เอกสารที่เกี่ยวข้องการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า2561