ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในข้อหัวเรื่อง “TISTR’s Frcm Local to Global International Forum : Food Industry 4.0 ” และ “2017 International Symposium on Risk Based Maintenance (RBM) and Risk Based Inspection (RBI)”

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในข้อหัวเรื่อง “TISTR’s From Local to Global International Forum : Food Industry 4.0 ” และ “2017 International Symposium on Risk Based Maintenance (RBM) and Risk Based Inspection (RBI)” เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล รวมทั้งจัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนาและบริการอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” และนำเสนอทิศทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับ Thailand 4.0 จัดงานระหว่าง 12 – 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม (ABC) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมี ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว