สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 15 พฤาภาคม ถึง 14 กรกฎาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2278-8252-60