มก.ร่วมแสดงผลงานวิจัยกับกรมการข้าว ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยข้าวไทยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกับกรมการข้าว ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ โดยท่านรักษาการแทนอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมชมงามและร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ภายในงานมีการจัดแสดงและให้ข้อมูลผลงานวิจัยข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอบโจทย์การพัฒนาข้าวและชาวนาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 หลากหลายชิ้นงาน อาทิ  เครือข่าย Rice เวลา (Rice Nerves) จาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณะเกษตร ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการทำนาให้เกื้อกูลเชื่อมโยงกันโดยใช้ แอพพลิเคชั่น Rice เวลา ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ในการทำนาสามารถทำนาได้โดยเพียงแค่นำเข้าแผนการทำนาและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวนา รวมทั้งกับปราชญ์ชาวนา นักวิชาการ หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำนา เพื่อร่วมมือกันทำให้การทำนามีประสิทธิภาพมากขึ้น  ปุ๋ยสั่งตัด จากอาจารย์ ดร. รุ่งโรจน์  พิทักษ์ด่านธรรม คณะเกษตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ ให้คำแนะนำการให้ป็ยให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกในดินแต่ละชนิด เกษตรกรสามารถปรับการใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมแม่นยำ ทำให้ได้ผลผลิตดีและลดต้นทุนปุ๋ย รถหย่อนกล้าสำหรับการทำนาแบบประณีต นอกจากนี้ยังนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร รถหย่อนกล้าสำหรับการทำนาแบบประณีต และ เครื่องโรยดินโรยเมล็ดข้าวบนถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ จากอาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สแนคข้าวไรซ์เบอรี่ สแนคข้าวกล้อง  สแนคข้าวผสมใบหม่อน อาหารเช้าซีเรียลเสริมรำข้าวสกัด ไขมัน ข้าวเหนียวหุงสุกเร็ว มิรินข้าวไทย จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ อาหารกลูเตนฟรี เช่น Extruded snack เห็ด  บะหมี่ข้าว  โซบะข้าว  สปาเกตตีข้าว  อุด้งข้าว เครื่องดื่มจากข้าว เช่น ไรซ์เบอรรี่มอลท์ดริงค์  วิสกี้ข้าว เครื่องสำอางจากข้าว และบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชีวฐานจากข้าว จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร