รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง ได้บรางวัล The Best Of Special Prize นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ 2560 ในผลงานชื่อ “BEBC en safe LIfe system “

จากภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ ประยุกต์มาเป็นเตาเบ๊บซี สุดยอดเตาพลังงานมวลชีวภาพระดับครัวเรือน นำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ร่วงหล่น มาผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนเศษพืชแห้ง ให้กลายเป็นแก๊สหุงต้ม  ได้ถ่านชีวภาพ “ไบโอชาร์” ” ใช้ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและยังเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดโลกร้อนจากภาวะก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

   รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (Biomass to Energy and Biochar Community; BEBC) และเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรม BEBC  ในพื้นที่โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ ภายใต้การสนับสนุนของ องค์กรความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง (Energy and Environment Partnership-Mekong; EEP) ได้นำองค์ความรู้ และหลักการของกระบวนการแยกสลายมวลชีวภาพ (Biomass) ด้วยความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือจำกัดออกซิเจน (pyrolysis) เพื่อเปลี่ยนมวลชีวภาพ (Biomass) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรคาร์บอนให้กลายเป็นแก๊สที่สามารถให้พลังงานความร้อนใช้ในการหุงต้มได้ และเหลือเป็นถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์( Biochar) ใช้ในการปรับปรุงดิน

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา