โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2548

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2548
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)