อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “IP Fair Pitching 2017 Winner” จากงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Innovation for Life and Better Future

รางวัลที่ได้รับ : IP Fair Pitching 2017 Winner
จาก : งาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Innovation for Life and Better Future วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ผลงาน : CoCo for Life: ผงมะพร้าวน้ำหอม
นวัตกรรมจาก “กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม” (คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1703000548 31 มีนาคม 2560) มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีดีให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกผลมะพร้าวที่มีคุณภาพดี แล้วนำมาแยกน้ำและเนื้อทั้งหมดโดยวิธีการที่สะอาด ปลอดภัย ลดการสูญเสียคุณภาพ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดี ก่อนนำไปผ่านกระบวนการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็น (Freeze dry) ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่สามารถรักษาคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นไว้ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นผลิตภัณฑ์ “CoCo for Life : ผงมะพร้าวน้ำหอม” สามารถบริโภคได้โดยการชงด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง มี“ความหอมอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น มีผลดีต่อสุขภาพ”
คณะนักวิจัย : รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์), อาจารย์ ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน),  ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน) และ รศ.ดร. วิน เชยชมศรี (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)