ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับรางวัล Be LINK Awards 2017 สาขาการศึกษาและงานวิจัยยอดเยี่ยม

Be LINK Magazine เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์แนวธุรกิจ นำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองประสบการณ์ ของเจ้าของกิจการแนวหน้า ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทุกสาขาอาชีพที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างน่าสนใจ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน แง่มุมความรู้ด้านธุรกิจ การลงทุน รวมถึงบทความไลฟ์สไตล์ต่างๆ อาทิ แฟชั่น อาหาร การท่องเที่ยว นวัตกรรม ฯลฯ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมการประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ  ในการนี้คณะผู้บริหารและกองบรรณาธิการฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัล Be LINK Awards 2017 รางวัลคุณภาพสำหรับบุคคลที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูบุคลากรในสาขาต่างๆ  โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ซึ่งมี ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัย จากคณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลในสาขาการศึกษาและงานวิจัยยอดเยี่ยม  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ The Event Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม