ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์และผลงานที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยฯ ในการสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอความอนุเคราะห์มายังอาจารย์/นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์และผลงานที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากสมุนไพร โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม “แบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานวิจัยฯ” ประกอบด้วย 3 ส่วน (3 files) และนำส่งข้อมูลกลับมาที่ คุณรัชดา คะดาษ ผ่านทาง E-mail: rdirdk@ku.ac.th ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลฯ เพื่อการนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ ส่วนที่ 1 [Download]
  • แบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ ส่วนที่ 2 [Download]
  • แบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ ส่วนที่ 3 [Download]

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก.