สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมือทวนสอบ/เพิ่มเติม ข้อมูลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2559

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (http://www.rdi.ku.ac.th  เลือกไปที่หัวข้อระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.)  โดยรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยที่ดำเนินการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ การประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และรางวัลผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยให้อาจารย์/นักวิจัย กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ นี้ เชื่อมโยงเข้ากับระบบ QAIS ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  ในการรายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ/สถาบัน/สำนัก ใช้ในการรายงานผลต่อสำนักประกันคุณภาพในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับระบบภาระงานของอาจารย์ (http://ku-work.ku.ac.th) ในการคิดภาระงานของอาจารย์ นอกจากนี้ ข้อมูลในส่วนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบในวงกว้าง มหาวิทยาลัยฯ จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาให้รางวัลงานวิจัยตีพิมพ์/ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบของปี ๒๕๕๙ ด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอความร่วมมืออาจารย์ นักวิจัย ในการทวนสอบ/เพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยปี ๒๕๕๙ ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีระบบผู้แทนของหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้ผู้แทนเป็นผู้กรอก โดยจะมีรหัสและบัญชีของผู้แทนในการเข้าระบบ อย่างไรก็ตามอาจารย์ นักวิจัย จะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่ผู้แทนกรอก โดยการสั่งพิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติจากระบบฐานข้อมูลฯ เซ็นชื่อกำกับ จัดส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงานสั่งพิมพ์บันทึกสรุปข้อมูลจาก อาจารย์/นักวิจัย ของหน่วยงานจากระบบฯ จัดส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐