สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 โดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง จากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียด CLICK)

วันที่ กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม และสถานที่

Session I: Start and Brush Up Level

 • วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
 • กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 25 คน
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: สำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่มีรายงานผลการวิจัยแล้ว และต้องการปรับพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการเขียนบทความงานวิจัยของตนเอง และมีแผนที่จะเขียนร่างบทความงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (English Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 • สถานที่: ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ลงทะเบียนออนไลน์ Session I CLICK
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว Session I CLICK

QR Code Session I

Session II: Professional Level

 • วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560
 • กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: สำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีร่างบทความงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (English Manuscript) ในเบื้องต้นแล้ว และต้องการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในการสื่อสารงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนที่จะนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในระยะเวลาอันใกล้
 • สถานที่: ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Session III: Individual Follow-up

 • วันที่ 11-13 และ 25-27 กรกฎาคม 2560
 • กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน
 • คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: สำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่ผ่านการอบรม Session II: Professional Level มีการให้คำปรึกษาหรือปรับปรุงแก้ไขการเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษกับวิทยากรอบรมเป็นรายบุคคล
 • สถานที่: ตามนัดหมายกับวิทยากรอบรม
 • ลงทะเบียนออนไลน์ Session II และ Session III CLICK
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว Session II และ Session III CLICK

QR Code Session II และ Session III

 แผนการดำเนินงาน

25 พฤษภาคม 2560 ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ Session I
30-31 พฤษภาคม 2560 อบรม Session I
 

20 มิถุนายน 2560

 • ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ Session II และ Session III
 • ปิดรับไฟล์ร่างบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษ (English Manuscript)
 • แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

*** หมายเหตุ *** ส่งไฟล์ร่างบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษ มายัง E-mail: rdinnj@ku.ac.th

26-30 มิถุนายน 2560 อบรม Session II
11-13 กรกฎาคม และ

25-27 กรกฎาคม 2560

Session III (ให้คำปรึกษารายบุคคล)

*** หมายเหตุ *** ต้องผ่านการอบรม Session II มาแล้ว

 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนิศานาถ, คุณธีรศักดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 02-5795547 ในวันและเวลาราชการ