บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการก่อสร้างผนังอาคารในอดีต พัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่ ใช้ก่อสร้างผนังอาคารได้ทั้งภายในและภายนอก  สวยงาม และยังสามารถช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคารด้วย

  

 

จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการก่อสร้างผนังอาคารในอดีตซึ่งใช้วิธีสร้างผนังจากโครงไม้ไผ่แล้วฉาบผิวด้วยดิน โดยวัสดุประสานอาจผสมแกลบหรือฟางข้าวเพื่อกันผนังแตกร้าวเมื่อดินแห้ง การฉาบผนังด้วยเทคนิคนี้ พบว่าสามารถช่วยลดอุณหภูมิในอาคารบ้านเรือน และสามารถป้องกันความชื้นได้และผนังมีความคงทนมีอายุใช้งานได้ยาวนาน วิธีการเช่นนี้ในปัจจุบันยังสามารถพบได้ในบางท้องถิ่น เช่น ที่หลวงพระบางในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งบางพื้นที่แถบอีสานของไทย แต่กระบวนการก่อสร้างผนังวิธีนี้ต้องใช่เวลานาน คุณสมบัติเชิงกายภาพไม่คงที่ มีน้ำหนักมาก ไม่สะดวกในการขนย้าย และมีข้อจำกัดในเรื่องมาตรฐานการผลิตขึ้นกับความชำนาญของช่างพื้นถิ่น เป็นเหตุให้วัสดุการก่อสร้างประเภทนี้ไม่นิยมและเริ่มสูญหายไป

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ นางสาววริษา สายะพันธ์ และศ.ดร.โจเซฟ เคดารี จากภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอดีตนี้ไว้ แต่นำมาต่อยอดพัฒนาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบัน จึงนำมาสู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป “บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่”

 

บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่ เป็นวัสดุก่อสร้างผนังอาคารสำเร็จรูปตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.58-2533 ประเภททคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ขนาดความยาว 39 ซม. สูง 19 ซม. และหนา 7 ซม. โดยมีส่วนผสมของวัสดุจากธรรมชาติ คือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าวและไม้ไผ่  โดยประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ทั้งลำเพื่อช่วยเสริมการรับแรงตามแนวตั้ง ช่วยลดน้ำหนัก ลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์และทราย  สามารถใช้ก่อสร้างผนังอาคารทั้งภายในและภายนอก  มีลักษณะของพื้นผิวสวยงามตามธรรมชาติคล้ายหินอ่อน สามารถโชว์พื้นผิวโดยไม่จำเป็นต้องฉาบปูน ทาสี มีคุณสมบัติช่วยในการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ซึ่งส่งผลต่อการลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

จากการทดสอบในสภาวะแวดล้อมตามสภาพอากาศจริง ระหว่าง บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่  คอนกรีตบล็อกทั่วไป และคอนกรีตมวลเบา ทดสอบเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เป็นเวลา 3 วัน พบว่า บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่ มีประสิทธิภาพในการช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ดีกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไป และมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความร้อนภายในอาคารใกล้เคียวกับอิฐมวลเบา

วัสดุทดสอบ คอนกรีตบล็อกทั่วไป บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่ คอนกรีตมวลเบา อุณหภูมิภายนอก
องศาเซลเซียส 38.25 35.63 35.26 33.02

วิธีผลิต

1.ผสมปูนซีเมนต์ขาว ฟางข้าว ทราย และน้ำสะอาดให้เข้ากัน

2.ใส่ส่วนผสมลงในแม่แบบ สูง 2 ซฒ.

3.บรรจุลำไม้ไผ่ 6 ลำ ขนาดความสูง 13 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5-4 ซม.

4.ใส่ส่วนผสมให้เต็มแม่แบบ

5.รอบล็อกแข็งตัว 2-3 วันแล้วจึงแกะแม่แบบ และบ่มไว้ในร่มประมาณ 28 วัน

  

บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เหรียญเงินและรางวัลพิเศษ Silver Medal  Special award จาก “The 1st World Invention Innovation Contest 2015” จัดโดย KOREA invention News (KINEWS) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  :   ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

                             นางสาววริษา สายะพันธ์ และศ.ดร.โจเซฟ เคดารี

                             ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่  :      ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                           โทร. 02 561 1474

                           e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์