ตู้อบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว แบบไม่ง้อแดด

อีกหนึ่งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนผู้ผลิตปลาแดดเดียว ด้วยตู้อบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว แบบไม่ง้อแดด ใช้ง่าย สะดวก สะอาด รวดเร็ว ควบคุมคุณภาพ เวลาและปริมาณผลผลิตได้ตามต้องการ

  

การผลิตปลาแดดเดียวหรือเนื้อสัตว์แดดเดียวที่ใช้วิธีตากด้วยแสงแดดตามธรรมชาติ มักประสบปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพความแห้งของผลผลิตได้ตามต้องการ เพราะความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์หรืออุณหภูมิไม่สม่ำเสมอกันในแต่ละช่วงเวลาของวันและแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตากปลาหรือเนื้อสัตว์ในช่วงฤดูฝนเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน  บางช่วงเวลามีพายุหรือมีเมฆมาก เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเวลา ความร้อนของรังสีจากแสงอาทิตย์ รวมถึงอุณหภูมิ ลม และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศได้  ปลาตากแห้งแดดเดียว แต่อาจต้องใช้เวลาตากหลายวันเพื่อให้ปลาลดความชื้นให้เหลือตามที่ต้องการ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ เวลาและปริมาณผลผลิตได้ เป็นผลทำให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตไม่เป็นไปตามต้องการ

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกแบบและพัฒนาตู้อบปลาและเนื้อสัตว์ที่ไม่อาศัยแสงอาทิตย์ แต่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตปลาแดดเดียว ที่สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิต ปริมาณ และระยะเวลาการผลิตได้ โดยได้ออกแบบให้สามารถผลิตและประกอบได้อย่างง่ายๆ ภายในประเทศไทยเพื่อไม่ต้องซื้อตู้อบที่นำเข้าในราคาแพงจากต่างประเทศ

การใช้แหล่งพลังงานความร้อนด้วยไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ให้ความร้อนรวดเร็วและสม่ำเสมอ ปัจจุบันเครื่องอบแห้งแปรรูปอาหารที่มีประสิทธภาพส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง ซึ่งไม่เหมาะกับการผลิตระดับชุมชน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน และในกรณีที่ใช้ตู้อบปลาพลังงานแสงอาทิตย์ ก็มักประสบปัญหาแรงงานและเวลาในการขนย้ายที่ต้องนำปลามาเข้าตู้อบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเก็บปลาเข้าที่ร่มในตอนเย็น เช่นเดียวกับกรณีใช้วิธีผึ่งแสงแดดธรรมชาติตอนเช้าซึ่งต้องเก็บปลาเข้าที่ร่มในตอนเย็นทุกวัน รวมถึงปัญหาเรื่องแมลงต่างๆ และฝุ่นละอองด้วย

 

ตู้อบปลาแดดเดียว แบบไม่ง้อแดด แต่ใช้หลักการเลียนแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการทำปลาแดดเดียว เพื่อลดความชื้นในตัวปลาทำให้ปลาแห้งลง ใช้งานง่าย เพียงเรียงปลาเข้าตู้ เสียบปลั๊ก กดปุ่ม จะได้ปลาแดดเดียว10กิโลกรัม ภายในเวลา 30 นาที ใช้งานได้ทุกฤดูกาลไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ

ตู้อบดังกล่าวนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลา ให้สามารถใช้กับการอบแดดเดียวผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งกล้วยตาก เนื้อแดดเดียว หมูแดดเดียวได้ตามต้องการอีกด้วย

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  : ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด

                             ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

                            คณะวิศวกรรมศาสตร์

                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่  :     ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                          โทร. 02 561 1474

                          e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด