โครงการวิจัยการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว ของนักวิจัย มก.ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากเวทีระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด และผู้ร่วมโครงการวิจัยอีก 2 ท่าน คือ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ นายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลก็คือ “โครงการวิจัยการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว” ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ซึ่งเป็นผลงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร ผ่านกลไกประชารัฐ และดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิด คือ การพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Smart Service โดยใช้กลไกตามระบบสากล และการพัฒนางานวิจัยเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ