อุปกรณ์ลำเลียงปลา ขึ้นจากบ่อ โดย ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสนุทร


อุปกรณ์ลำเลียงปลา ขึ้นจากบ่อ มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องสูบน้ำ แต่ใช้ใบสกรูแทนใบพัด โดยมีหลักการทำงานเป็นแบบสกรูอาร์คิมีดิสอุปกรณ์ลำเลียงปลาขึ้นจากบ่อ สามารถขับเครื่องได้ด้วยตัวเอง ทำลำเลียงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว ความยาว 7 เมตร น้ำหนักอุปกรณ์ 1 ตัน ขนาดปลาใหญ่ที่สุดที่ลำเลียงได้มีน้ำหนัก 0.8-1.2 กก./ตัว กำลังผลิต 7,020 กก./ชม. ช่วยลดความเสียหายในขณะจับปลา สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสนุทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482