สวพ.มก.บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการวิจัยฯ”

วันที่ 25 เมษายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ วิทยากรโดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า และผศ.ดร.อรรธิกา พังงา ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์