เครื่องกรองน้ำขนาดพกพา

เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กฉบับกระเป๋า น้ำหนักเบา สะดวกในการพกพาไปทุกที่ ปั๊มน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง จึงใช้ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพทืมือถือในกรณีฉุกเฉินได้ด้วย

 

น้ำสะอาดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการใช้ชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับคุณภาพน้ำที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ยาก เช่นในป่าและถิ่นทุรกันดาร หากน้ำที่ใช้เป็นน้ำที่ไม่สะอาด ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำ

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถที่จะผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเองได้ หากมีแหล่งน้ำจืดผิวดินในพื้นที่นั้นๆ  ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบพกพาให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับพกพาไปใช้ในป่าหรือพื้นที่ห่างไกลแต่มีแหล่งน้ำจืด โดยใช้ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการหมุนปั๊มเพื่อสูบน้ำ เพียงนำเครื่องกรองน้ำขนาดพกพาติดตัวไปในระหว่างออกปฏิบัติงาน แทนที่จะต้องพกน้ำสะอาดในปริมาณมากเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำขนาดพกพา

เครื่องกรองน้ำขนาดพกพามีขนาด 20 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตรน้ำหนัก 3 กิโลกรัม สามารถพกพาได้สะดวก มีกำลังการผลิตน้ำ 1.5 มิลลิลิตร ต่อรอบของการหมุนปั๊มน้ำ และมีอัตราผลิตน้ำสูงสุด ประมาณ  125 มิลลิลิตรต่อนาที ที่อัตราหมุนปั๊มน้ำ 84 รอบต่อนาที มีความสามารถในการกำจัดเชื้อโรค ความขุ่นอันเนื่องมาจากสารแขวนลอย และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สิ่งปนเปื้อนกลุ่มสารอินทรีย์ละลายน้ำ เช่น สี กลิ่น รส ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม โดยวัสดุที่ใช้ในการผลิตสามารถหาซื้อเพื่อซ่อมแซมได้ง่าย

จุดเด่นของเครื่อง

1.มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก

2.ปั๊มน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง

3.ใช้ระบบ AC/UF ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระบบ RO แต่ใช้พลังงานในการผลักดันน้ำผ่านชั้นกรองต่ำกว่ามาก

4.สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับโทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉินได้

ส่วนประกอบหลัก

1.หั วกรองหยาบซึ่งทำหน่าที่กรองเศษวัสดุขนาดใหญ่

2.ชุดปั๊มรีด และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการสูบน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่แบตเตอรี่

3.กระบอกกรองน้ำ ภายในบรรจุถ่านกัมมันต์และไส้กรองอัลตราฟิลเตรชั่น ซึ่งทำหน้าที่ในการกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำ และอนุภาคขนาดเล็ก ตามลำดับ

4.หลอดรังสีอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าที่จ่ายมาจากแบตเตอรี่

วิธีการปรับคุณภาพน้ำ

เครื่องกรองน้ำสามารถกำจัดเศษวัสดุขนาดใหญ่โดยใช้หัวกรองหยาบ (A) กำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำ เช่น สี กลิ่นรส และความขุ่นด้วยระบบการทำงานร่วมกันระหว่างถ่านกัมมันต์และไส้กรองอัลตราฟิลเตรชั่น หรือระบบ AC/UF(C) และกำจัดเชื้อโรคโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ UV (D) ซึ่งสามารถบริโภคน้ำได้ทางหลอดดูดน้ำ(E) โดยในระหว่างการสูบน้ำระบบสูบน้ำ (B) จะผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งไปเก็บในแบตเตอรี่(F) ก่อนจ่ายสู่หลอด UV และโทรศัพท์มือถือ

เครื่องกรองน้ำขนาดพกพาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ปรับคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำจืดผิวดินที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองและไม่ใช้คลอรีนที่อาจก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งในการฆ่าเชื้อโรค เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับคุณภาพน้ำที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ยาก เช่นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวณ หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น

เครื่องกรองน้ำขนาดพกพาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านมนุษย์และสังคม ประเภทบุคลากรซีเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  :   ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

                              ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                              คณะวิศวกรรมศาสตร์

                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

สื่อเผยแพร่  :        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                           โทร. 02 561 1474

                            e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์