การยางแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561 ให้นักวิจัยสังกัดหน่วยงานที่สนใจเสนอข้อเสนองานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย ทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ด้านยางพาราตามความเชี่ยวชาญโดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าวต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศไทย มาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยการยาง E-mail: researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยจะประกาศรายชื่อข้อเสนองานวิจัยบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และนำข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณางานวิจัย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 โดยให้ผู้รับผิดชอบข้อเสนองานวิจัยนำเสนอด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (บางเขน) เริ่มเวลา 09.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ; สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

โทร.0-2579-1576 ต่อ 310

E-mail: researchraot@gmail.com

เอกสารเพิ่มเติม;