สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัย “ด้านเห็ด สมุนไพร และ Application & Software เพื่อการเกษตร”

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับการวิจัยทางด้านการเกษตรของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโครงการวิจัยไปสู่มหาวิทยาลัยแกนนำ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงมีแนวคิดในการพัฒาโครงการวิจัยที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลได้ริเริ่มโครงการจำนวนมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0) โครงการประชารัฐ โครงการหุบเขาอาหาร (National Food Valley) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) เป็นต้น

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองพัฒนาโครงการวิจัย “ด้านเห็ด สมุนไพร และ Application & Software เพื่อการเกษตร” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560วลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ รายละเอียดดังกำหนดการฯ ด้านล่างนี้

ทั้งนี้หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ โปรดแสดงความจำนงส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ไปยัง
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (คุณรัชดา คะดาษ) ผ่านทาง
e-mail: rdirdk@ku.ac.th หรือโทรสาร 025611985 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560