มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2017.rtu.ac.th/ สอบถามโทร.0-4531-9900 ต่อ 113, 118