สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ” และ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ” โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และช่วงบ่ายเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับแล้วตอบกลับไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล Fax: 02-579-1985, E-mail: rdiwpt@ku.ac.th หรือ sopida.c@ku.th ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ หรือ คุณโสภิดา โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 20, 22 สายใน 1457, 1796 ต่อ 20, 22

ดาวน์โหลดเอกสาร