สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย “ด้านนวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี การบริการ ในกลุ่มผู้สูงอายุ”

สืบเนื่องจากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบแนวคิดในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ “นวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี และบริการ ในกลุ่มผู้สูงอายุ” ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลได้ริเริ่มโครงการจำนวนมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0) โครงการประชารัฐ โครงการหุบเขาอาหาร (National Food Valley) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) เป็นต้น ซึ่งได้จัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยที่ประชุมได้มีการจัดแบ่งหัวข้อ/กลุ่มย่อย ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง และเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเรียนเชิญนักวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยบูรณาการ นักวิจัยท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โปรดแสดงความจำนงส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
(คุณรัชดา คะดาษ) ผ่านทาง
e-mail: rdirdk@ku.ac.th หรือโทรสาร 025611985 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 หรือแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1-2 วัน