ช้อนอัจฉริยะวัดความเค็ม

ผู้ป่วยโรคไต ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับการบริโภคเกลือไม่ให้มากเกินความจำเป็นได้ด้วยช้อนอัจฉริยะวัดระดับความเค็มของอาหาร แสดงค่าผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้แบบreal time ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

การบริโภคอาหารรสเค็มเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะความดันโลหิตสูง เพิ่มการรั่วของระดับโปรตีนในปัสสาวะ และส่งผลเสียต่อการทำงานของไตโดยตรง เนื่องจากมีประมาณโซเดียมสูงเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องการ โดยไม่ควรบริโภคเกิน 5 กรัมต่อวัน  แต่จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ย 10.8 กรัม (โซเดียม 5000 มิลลิกรัม) สูงเป็น 2 เท่าของที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน  ทำให้ประชากรไทยมีสภาวะความดันโลหิตสูงถึง 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่ หรือกว่า 10 ล้านคน และพบว่ามีประชากรไทยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 7 ล้านคน  อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การควบคุมความดันโลหิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือการบริโภคเกลือมากเกินจำเป็น  ฉะนั้นหากมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยตรวจสอบปริมาณ ความเค็มในอาหารก่อนการบริโภค ก็จะช่วยลดภาวะเสี่ยวโรคต่างๆที่เกิดจากความเค็มได้

รูปแสดงกระบวนการตรวจวัดและการส่งข้อมูล

รูปแสดงผลแอพพลิเคชั่นจากมือถือสมาร์ทโฟน         รูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าการนำไฟฟ้ากับปริมาณNaCl

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ทำการศึกษาออกแบบและพัฒนาช้อนอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดความเค็มที่เกิดจากไอออนของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ที่เป็นสารสำคัญในการให้รสชาติเค็ม โดยปริมาณที่ตรวจวัดจะสามารถบ่งบอกเป็นค่าปริมาณเกลือที่อยู่ในสถานะของของเหลวเป็นหน่วยมิลลิกรัมได้ โดยอาศัยเซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจวัดการนำไฟฟ้าจากของเหลวที่เกิดจากไอออนและสมการทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการทดลองเพื่อแปลงค่าจากการนำไฟฟ้า มาเป็นปริมาณเกลือในหน่วยมิลลิกรัม เพื่อให้ผู้ใช้ง่ายต่อการใช้งาน โดยข้อมูลค่าปริมาณเกลือจะแสดงเป็นลักษณะ real time สามารถบันทึกค่าแสดงผล ผ่านอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนหากผู้ใช้งานรับประทานปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าความจำเป็นของร่างกาย โดยค่าปริมาณเกลือที่ตรวจวัดสามารถตรวจวัดได้ตั้งแต่ระดับ 1 มิลลิกรัม ถึง 3000 มิลลิกรัม สำหรับการตักอาหารในแต่ละครั้ง ช้อนอัจฉริยะวัดความเค็มนี้จะช่วยให้สุขภาพคนไทยดีขึ้น ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     การรับประทานอาหาร และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตและความดันโลหิตสูงที่จำเป็นต้องควบคุมให้บริโภคเกลือไม่สูงเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับ  ช้อนอัจฉริยะวัดความเค็ม เป็นอุกรณ์ที่ใช้ช่วยตรวจสอบปริมาณความเค็มในอาหารก่อนการบริโภค มีลักษณะการทำงานง่าย มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง ใช้งานสะดวกสามารถพกพาไปได้ทุกที่

ช้อนอัจฉริยะวัดความเค็ม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ประเภทบุคลากรจูเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา   

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  :  ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข

                              ภาควิชาฟิสิกส์

                             คณะวิทยาศาสตร์

                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่  :     ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                           สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                          โทร. 02 561 1474

                         e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข