สำนักการศึกษา ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ของกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายสนับสนุนให้มีการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3427 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bangkokeducation.in.th