สวพ.มก. จัดอบรมฯ “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา”

วันที่ 30 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา” ในภาคบรรยายได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว. เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่องานวิจัยมุ่งเป้า ได้ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพาราเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.